گريس پایه کلسیم

ایرانول CAMA ترکیبی از روغن پایه معدنی، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربری های عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف تهیه شده است؛ این محصول مناسب برای دمای عملیاتی بین 20ºC- تا 60ºC+ می باشد.

توضیحات

گریس پایه کلسیم

ایرانول CAMA ترکیبی از روغن پایه معدنی، تغلیظ کننده کلسیمی و ادتیوهای مناسب می باشد که برای انواع کاربری های عمومی و گریس کاری ماشین آلات مختلف تهیه شده است؛ این محصول مناسب برای دمای عملیاتی بین ۲۰ºC- تا ۶۰ºC+ می باشد.

سطوح کارایی

  • ۱۴۲-۲ISIRI

موارد کاربرد گریس ایرانول CAMA

  • روانکاری شاسی و پمپ آب خودرو

خصوصیات

  • پایداری عالی در برابر شستشو با آب